KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

 

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về tổ chức triển khai nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng năm 2017, UBND huyện Đình Lập xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1Mục đích

Ngăn chặn tình trạng tham nhũng, loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trong tất cả các lĩnh vực, nhằm giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện; đẩy lùi tệ nhũng nhiễu, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.

Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tích cực, chủ động của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ huyện đến cơ sở trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhằm xây dựng bộ máy hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính; nhận thức, vai trò của  mỗi công dân, của xã hội về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; gắn phòng, chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng.

2Yêu cầu

 Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và việc tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị từ huyện đến cơ sở, nhất là những ngành, lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cần xác định phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Gắn kết chặt chẽ việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị với quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 32-CTTr/HU, ngày 23/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thường xuyên chỉ đạo, rà soát các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng; từng bước bổ sung, hoàn thiện các thể chế về tổ chức, quản lý, cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý.

Tăng cường thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, duy trì thực hiện tốt các nội quy, quy chế nội bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở; chấp hành nghiêm các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác; minh bạch tài sản, thu nhập. Xác định kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một tiêu chí trong việc bình xét thi đua, khen thưởng, công nhận cơ quan văn hoá, cơ quan an toàn và phân loại chất lượng cán bộ, công chức, đảng viên hàng năm.

Tăng cường chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng trên các lĩnh vực: quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư công; quản lý và sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản; sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước; mua sắm tài sản công; điều động, luân chuyển cán bộ…

2. Đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng chống tham nhũng

          Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Chính phủ; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kê khai tài sản và kiểm soát tài sản thu nhập; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 29/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện.

3. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Đảm bảo việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Xác định công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị là một giải pháp phòng ngừa quan trọng, nhất là trong thực hiện mua sắm công, xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất, quản lý và sử dụng nhà ở, quản lý dự án đầu tư xây dựng, huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; việc giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; trong lĩnh vực tài chính, ngân sách nhà nước, giáo dục, y tế, tư pháp, thể dục, thể thao…

Thường xuyên quan tâm sửa đổi, bổ sung các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo theo đúng các quy định tại từng thời điểm; thực hiện nghiêm túc Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 bổ sung, sửa đổi Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp để nâng cao hơn nữa chất lượng công vụ; quy định rõ yêu cầu về thời gian làm việc và phương thức ứng xử trong xử lý công việc có liên quan đến doanh nghiệp và công dân nhằm chỉnh đốn và tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức khi giải quyết công việc, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho nhân dân.

Thực hiện xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng theo đúng quy định của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc đôn đốc, kiểm tra đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những dấu hiệu tham nhũng, xử lý nghiêm minh trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP. Việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác cần thực hiện linh hoạt, có sự thống nhất với cấp ủy cùng cấp, kết hợp định kỳ chuyển đổi vị trí công tác với công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảm bảo đúng thẩm quyền phân cấp về quản lý cán bộ, công chức.

Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị và cá nhân thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập và quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 theo quy định.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản giữa cơ quan nhà nước với người dân nhất là trong các lĩnh vực cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, quản lý đất đai

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động trong phòng, chống tham nhũng

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác.

 Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thanh tra, phối hợp kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử nhằm phát hiện và xử lý nghiêm minh các đối tượng tham nhũng; xử lý dứt điểm các vụ việc đã có kết luận sau thanh tra có hiệu lực pháp luật; giải quyết  kịp thời và dứt điểm đơn tố cáo tham nhũng và bảo vệ người tố cáo tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn chủ động tăng cường kiểm tra nội bộ để phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, tham nhũng; kiểm tra xác minh kịp thời các đơn thư có nội dung liên quan đến tiêu cực, tham nhũng; tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra năm 2017 đã được phê duyệt.

5. Phát huy vai trò của toàn xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục tăng cường phối hợp với Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; thường xuyên tạo điều kiện để nâng cao hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện, tố cáo các hành vi tiêu cực, tham nhũng. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện; nội dung phải cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo có hiệu quả khả thi khi triển khai thực hiện. Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn gửi về UBND huyện (qua Thanh tra huyện trước ngày 25/3/2017).

2. Giao Phòng Tư pháp chủ trì tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện ban hành không còn phù hợp với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, kịp thời báo cáo để sửa đổi, bổ sung, ban hành đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện Luật Ngân sách cũng như việc triển khai thực hiện các giải pháp, biện pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách.

4. Phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

5. Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện.

6. Đài Phát thanh – Truyền hình huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông; tăng cường thời lượng và nội dung thông tin; nêu gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống tham nhũng, và kết quả xử lý các hành vi tham nhũng được phát hiện.

7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện hướng dẫn cơ sở tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, cung cấp thông tin tố cáo hành vi tham nhũng.

8. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm làm rõ, trả lời cơ quan báo, đài của Trung ương và địa phương khi có nội dung đăng, phát tin về tham nhũng liên quan đến trách nhiệm quản lý của mình. Có trách nhiệm trả lời các yêu cầu, đề nghị của các cơ quan báo chí về nội dung liên quan đến tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình phụ trách.

9. Giao Thanh tra huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện.

 Nhận được Kế hoạch này yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.