THÔNG BÁO THUỐC

Kính gửi :Các khoa phòng 

Để phục vụ cho công tác khám chửa bệnh, khoa Dược kính thông báo đến các khoa phòng một số thuốc mới  sau:

>> Danh mục thuốc