Ghi chú: lịch phân trực tết dự kiến các khoa có thể gửi ý kiến phản hồi lên
phòng KHTH trước 09h ngày 5/2/2018