BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM HỌC TẬP, ĐIỂM TỐT NGHIỆP, ĐIỂM PHỎNG VẤN

Kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017 (Kèm theo thông báo số: 363/TB-HĐXT, ngày 17/11/2017)

>>> Nhấn vào đây để xem chi tiết BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM HỌC TẬP, ĐIỂM TỐT NGHIỆP, ĐIỂM PHỎNG VẤN Kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017 (Kèm theo thông báo số: 363/TB-HĐXT, ngày 17/11/2017).