SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

 BVĐK HUYỆN MINH HÓA                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       

         Số:      /QĐ-BV                                Minh Hóa, ngày     tháng     năm 2016.

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Quy định ban hành nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch

xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016

 

 
 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MINH HÓA

          Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 12/01/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Bệnh viện đa khoa huyện, thành phố;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT- BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp về tuyển dụng, sử dụng và quản l‎ý viên chức thuộc thẩm quyền quản l‎ý của UBND tỉnh;

Căn cứ Công văn số 559/SNV-CCVC ngày 08/5/2013 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về tuyển dụng, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng viên chức theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh;                                                                                                            

Căn cứ Kế hoạch số 991/KH-SYT ngày 08/4/2016 của Sở Y tế và Kế hoạch số 1346/KH-SYT ngày 10/6/2016 của Sở Y tế về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016;

Căn cứ Công văn số 617/SNV-CCVC ngày 23/5/2016 của Sở Nội vụ về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 của Sở Y tế;

Căn cứ Hướng dẫn số 1396/HD-SYT ngày 20/6/2016 của Sở Y tế Hướng dẫn công tác xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016; Công văn số 1422/SYT ngày 21/6/2016 của Sở Y tế về việc ủy quyền tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016;

Căn cứ Kế hoạch số 289/KHXT-BV ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa về xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016;

Theo đề nghị của phòng Tổ chức – Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016.

Điều 2. Nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch được sử dụng cho các thí sinh dự tuyển sử dụng để ôn tập và Ban kiểm tra, sát hạch căn cứ để xây dựng Đề kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016.

Điều 3. Hội đồng tuyển dụng, Ban kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016, các khoa, phòng, bộ phận, cá nhân có liên quan và các thí sinh tham gia dự tuyển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                    GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;                                                                                 (Đã ký)

- Lưu: VT,TC.                                                                                          

                                                                                                 Đinh Viễn Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY ĐỊNH NỘI DUNG ÔN TẬP  KIỂM TRA, SÁT HẠCH

 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ-BV ngày     tháng     năm 2016 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa)

 

1. Đối với các vị trí việc làm của chức danh Bác sỹ:

+ Luật viên chức và các văn bản thi hành Luật;

+ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 và các văn bản thi hành Luật;

+ Thông tư 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sỹ, Bác sỹ y tế dự phòng, Y sỹ.

+ Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

+ Quyết định số 2151/QĐ-BHYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

+ Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc nhiệm vụ của vị trí dự tuyển.

2. Đối với các vị trí việc làm của chức danh Dược sỹ:

+ Luật viên chức và các văn bản thi hành Luật;

+ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/6/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

+ Thông tư 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược.

+ Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

+ Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “ đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

+ Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc nhiệm vụ của vị trí dự tuyển.

3. Đối với các vị trí việc làm của chức danh Điều dưỡng, Hộ sinh:

+ Luật viên chức và các văn bản thi hành Luật;

+ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 và các văn bản thi hành Luật;

+ Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

+ Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

+ Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “ đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

 + Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc nhiệm vụ của vị trí dự tuyển.